Opinie

Elke week stellen wij drie vragen aan vertegenwoordigers vanuit de participanten, vertegenwoordigers vanuit de politiek en vertegenwoordigers uit de rest van het stakeholderveld. Zij geven hun visie op de toekomst, op de energietransitie en op de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof. Informerend en inspirerend!


Micha Sprengers 

Facility & Business Planner bij ExxonMobil

1. Wat is jouw rol binnen H-Vision?

H-vision is een innovatief en complex project. Het omvat de volledige waardeketen, van aanleveren en decarboniseren van raffinaderijgas tot en met de inzet van de  low carbon-waterstof voor hoge temperatuur industriële doeleinden. De betrokken project- en supportpartners vervullen allemaal een rol in deze waardeketen. Binnen H-vision is een aantal werkgroepen opgezet die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de randvoorwaarden van het project. Deze werkgroepen bestaan voornamelijk uit werknemers van de kernpartners, ondersteund door Berenschot, EGEN en TNO. Deltalinqs, als overkoepelende organisatie, verzorgt daarbij het overall projectmanagement en stelt zeker dat de verschillende werkgroepen goed samenwerken en op de hoogte blijven van de verschillende ontwikkelingen.

Ikzelf vertegenwoordig ExxonMobil in drie werkgroepen: de technology-, de business case- en de subsidie werkgroep. De afgelopen jaren ben ik als facility & business planner bij ExxonMobil nauw betrokken bij het ontwikkelen van een CO2-reductie roadmap voor onze fabrieken. Hiervoor heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de bouw van onze hydrocracker, een project dat qua investeringsniveau aardig in de buurt komt van H-vision. De technische kennis en ervaring die ik hierbij heb opgedaan kan ik nu goed gebruiken binnen H-vision.

2. Waar houden deze werkgroepen zich mee bezig?

In de technology werkgroep ontwikkelen we de technologische aanpassingen die nodig zijn, zowel aan de productie- als aan de gebruikerskant. Voor de nieuw te bouwen waterstoffabrieken zijn verschillende technologieën mogelijk en in onze werkgroep hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan het voorbereiden van een uitvraag naar verschillende technology providers om met voorstellen te komen.

Aan de gebruikerskant werkt de technology werkgroep aan de benodigde vergunningen. In samenwerking met de communicatiewerkgroep starten we dit jaar een studie naar het effect van stoken van blauwe waterstof op onder meer de uitstoot van stikstof, zodat deze informatie meegenomen kan worden bij de verdere ontwikkeling van het vergunningstraject. Ook kijken we samen met de infrastructuurwerkgroep naar locaties voor de nieuwe waterstoffabrieken. De infrastructuurwerkgroep heeft een aantal mogelijke locaties in het havengebied vastgesteld en daaraan gerelateerd de benodigde infrastructuur voor het transport van het raffinaderijgas en de waterstof in kaart gebracht. De komende periode worden de verschillende locaties in meer detail geëvalueerd.

De business case werkgroep kijkt naar de economische haalbaarheid van het H-vision project. Het H-vision concept kan rekenen op brede steun; van het kabinet, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Europese Commissie en verschillende kennisinstituten. Op dit moment ontbreekt het echter nog aan concrete, goed passende subsidiemogelijkheden om de onrendable top mee af te dekken. De industrie zal veel moeten investeren, maar een deel van die investeringen is niet rendabel en daarvoor zijn subsidies van de EU of de Nederlandse overheid noodzakelijk. De business case-werkgroep werkt daarom nauw samen met de subsidie- en de communicatiewerkgroepen om inzichtelijk te maken welke mate van financiële ondersteuning H-vision nodig heeft. Deze werkgroepen zijn momenteel actief in gesprek met verschillende instanties, waaronder RVO, PBL en het ministerie van EZK, om de mogelijkheden voor ondersteuning op zowel nationaal als Europees niveau te onderzoeken.

Micha Sprengers                                              

3. Wat zie jij als grootste uitdaging?

Projecten als H-vision kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Onze Nederlandse raffinaderijen behoren tot de meest energie-efficiënte complexen ter wereld en leveren een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Electrificeren van de processen waarvoor hoge temperaturen nodig zijn, is vooralsnog niet technisch uitvoerbaar. Daarnaast zou de elektriciteitsvraag van de raffinaderijen met grofweg een factor 10 toenemen. De benodigde infrastructuur en de benodigde hoeveelheid opgewekte groene stroom zijn op korte termijn simpelweg niet beschikbaar. H-vision biedt een kosten-effectieve oplossing, waarmee de Nederlandse industrie snel op een verantwoorde en competitieve manier kan worden gedecarboniseerd.

De grootste uitdaging die ik zie, is hoe je als project-team moet omgaan met de achterblijvende regelgeving, beleidsinstrumenten en subsidiemogelijkheden voor de toepassing van low carbon-waterstof voor hoge temperatuurdoeleinden. Dit terwijl de tijd begint te dringen: 2030 komt snel dichterbij en doorlooptijden van projecten zoals H-vision zijn al gauw 6 tot 7 jaar. Het kabinet heeft in haar Waterstofvisie bevestigd dat H-vision kan bijdragen aan CO2-reductie. Het is dan ook belangrijk dat de nieuwe regering die lijn blijft volgen en de voorwaarden biedt om dit soort innovatieve projecten tot een succes te maken.

 

 
 

coby-groen-verloop.jpg
Coby van der Linde
Instutuut Clingendael - Director Energy Program

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling van een waterstofeconomie?

Het ontwikkelen van een waterstofeconomie is essentieel om de klimaatdoelen te realiseren. Dat lukt niet zomaar. We moeten hiervoor hele nieuwe waardeketens ontwikkelen en de ontwikkeling van de nieuwe systemen is zeer kostbaar.
Lees meer...

groen-verloop-emilio.jpg
Emilio Marin
BP - Managing Director BP Refinery Rotterdam

Staat groene energie niet haaks op de fossiele industrie als een raffinaderij?

Oh nee, totaal niet. In de afgelopen jaren heeft onze industrie al aangetoond projecten uit te voeren die het energieverbruik verminderen en ook de uitstoot reduceren. De focus ligt, naast veiligheid, meer dan ooit op het vernieuwen van ons energiesysteem voor mens en planeet.  Lees meer...