H-vision partners

H-­vision is een samenwerkingsverband van partijen, overwegend uit het havenindustriegebied van Rotterdam. Zij vertegenwoordigen de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik. Medio 2019 publiceerden zij een omvangrijke haalbaarheidstudie, die laat zien dat H-vision al snel een substantiële CO2-reductie kan opleveren. Nu werken deze H-­vision partners aan de vervolgstappen die tot de start van het project moeten leiden.

De partijen zijn: Deltalinqs, Air Liquide, BP, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, ONYX Power, Shell, Uniper, Koninklijke Vopak, ExxonMobil, EBN en Equinor. Het H-vision-project wordt uitgevoerd met steun van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam.

Waarom deze partners samenwerken aan dit bijzondere project leest u hieronder.


Stefaan Van Severen

Directeur ExxonMobil raffinaderij Rotterdam

'Ons bedrijf wil helpen voldoen aan de wereldwijde en evoluerende behoefte aan essentiële producten tegen een betaalbare prijs. Tegelijkertijd willen we een toonaangevende rol spelen in de energietransitie. De ambitie is om in 2050 net-zero scope 1- en 2- uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten te bereiken, gesteund door gedetaileerderde stappenplannen. 

Allereerst beperken we de uitstoot van onze fabrieken door energiezuiniger te werken en nieuwe technologie te ontwikkelen en toe te passen. Daarnaast maken we producten voor consumenten en klanten die hen helpen hun uitstoot te verminderen. 

H-vision past volledig binnen deze ambitie; we beoordelen of raffinaderijbrandstofgas gebruikt kan worden om blauwe waterstof te produceren en of deze waterstof mogelijk energie kan leveren voor industriële warmte, electriciteit, huisvesting en transport.

Dat alles terwijl de CO2 uitstoot van productiefaciliteiten in de haven van Rotterdam significant wordt verminderd. Met dit project kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Samen met andere partijen, zoals wetenschappers en bedrijven, werken we ook aan andere projecten om de uitstoot te verminderen. 

Een van deze projecten is Porthos, waarbij we grote hoeveelheden CO2 ondergronds op gaan slaan. Het zou nog beter zijn als we de CO2 kunnen hergebruiken; ook daar onderzoeken we mogelijkheden via nieuwe technologieen. 

We onderzoeken manieren om bijvoorbeeld plastic te recyclen voor hergebruik. We gaan onze eerste recycling fabriek bouwen in Baytown, Texas (verwachte start up tegen eind 2022) en er zijn plannen in ontwikkeling om de komende vijf jaar wereldwijd ongeveer 500.000 ton recyclingcapaciteit te bouwen met Nederland als potentieel volgend project. 

Zo werke we mee aan de energietransitie en blijven we producten maken die iedereen nodig heeft'

www.exxonmobil.com
Stefaan Van Severen

Karen de Lathouder

CEO bp Nederland

'Het H-vision project is voor ons extreem belangrijk omdat wij na realisatie in staat zijn om grote stappen te zetten bij het realiseren van onze ambities om voor 2050 CO2 neutraal te zijn (#bpnetZero) en de wereld te helpen bij datzelfde doel. Ook is dit project belangrijk om de warmteopwekking en stroomproductie op onze assets verder te verduurzamen.'

www.bp.nl

 

 

Karen de Lathouder


Ruud de Jongh

Vice President Gas & Hydrogen Partnership Shell Nederland

“De Nederlanse industrie werkt hard om de CO2-uitstoot te reduceren en bij te dragen aan de doelen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Waterstof speelt hierbij een belangrijke rol doordat het in veel processen fossiele brandstoffen kan vervangen. Op korte termijn is er helaas onvoldoende hernieuwbare stroom om op grote schaal groene waterstof te produceren. Om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot in de tussentijd al significant vermindert, wil Shell in H-vision samen met partners aan de slag om blauwe waterstof te produceren. Dit zal grotendeels op basis van de restgassen van raffinaderijen gebeuren, waarbij de CO2 uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen. Naast significante kortere emissiereductie worden talloze fabrieken, de infrastructuur en de markt alvast ingericht voor een overgang naar grootschalig waterstofgebruik dat uiteindelijk helemaal groen moet zijn. Zo gaan we sneller richting een industrie en maatschappij met een netto-nul uitstoot.”

www.shell.nl

Ruud de Jongh


Frits Eulderink

COO Vopak

“Storing vital products with care". Daar staat Vopak voor, en dat doen we al 400 jaar. Waterstof wordt een vitaal product voor onze samenleving. En Rotterdam belooft een belangrijke internationale ‘hub’ te worden, waar waterstof wordt geproduceerd, gebruikt, verhandeld, geïmporteerd en geëxporteerd voor de Duitse industrie. Het is urgent te handelen voor het klimaat. Blauwe waterstof heeft een sleutelrol om de waterstofeconomie een vroege start te geven. Daarom zijn wij vastbesloten om infrastructuur te ontwikkelen voor zowel de import en distributie van groene waterstof, als ook voor de producenten en gebruikers van de blauwe waterstof van H-vision. Wij genieten van de uitdaging om verschillende bedrijven op dezelfde infrastructuur aan te sluiten, elk bedrijf met zijn eigen vereisten. Onze beloning is onze klanten te kunnen helpen om hun duurzaamheids- en klimaatdoelen te bereiken, en onderdeel te worden van de waardeketens van de toekomst”

www.vopak.com

Frits Eulderink


Bas Janssen

Directeur Deltalinqs

"Het H-vision project is een treffend voorbeeld van onze kracht: het nemen van initiatief en het verbinden van bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie. Het H-vision project is daarnaast veelbelovend, omdat de industrie hiermee het voortouw neemt om met een praktische oplossing al op korte termijn de uitstoot van CO2 drastisch terug te brengen. De toekomstige waterstofketen en de bijbehorende infrastructuur maken het ook mogelijk om op den duur groene waterstof makkelijker in het systeem in te passen. H-vision heeft daarmee twee belangrijke kwaliteiten: het snel verlagen van de CO2-uitstoot plus het versnellen van de energietransitie als wegbereider van de toekomstige groene-waterstofeconomie!"

www.deltalinqs.nl

Bas Janssen


Ton Duijn

CEO ONYX-Power Rotterdam

"ONYX-Power is een nieuwe energieproducent, in eigendom van een zeer ervaren Amerikaanse investeringsmaatschappij en met een sterk groeiende portfolio in de energiesector. Wij geloven dat efficiënte, veilig beheerde thermische energiecentrales zullen bijdragen aan de Europese energietransitie door het leveren van betrouwbare, toegankelijke en betaalbare energie. Wij zien waterstof als één van de belangrijkste energiedragers voor de toekomst, ook voor de productie van elektriciteit. Daarom particperen wij in het project H-vision!

www.onyx-power.com

Ton Duijn


Allard Castelein

CEO Port of Rotterdam

“De waterstof van H-vision biedt de industrie in Rotterdam een snelle en sustantiële optie om CO2-emissies terug te brengen. Dat is belangrijk voor de industrie, maar ook voor Nederland. De haven van Rotterdam is met 385.000 banen een belangrijke werkgever in ons land en draagt voor ruim 6% bij aan de economie. We staan voor de opdracht om klimaatverandering tegen te gaan, de welvaart op peil te houden en Nederland niet uit de internationale markt te prijzen. H-vision draagt voor die vraagstukken een belangrijke oplossing aan.”

www.portofrotterdam.com

Allard Castelein


Steinar Eikaas

VP Equinor Low Carbon Solutions

We zijn als Equinor intensief bezig om de CO2-uitstoot van het Noorse aardgas te verminderen, over de hele keten; bij de productie, het transport en het verbruik van aardgas. We hebben onszelf ingrijpende doelen gesteld, waarbij we als bedrijf in 2050 volledig CO2-neutraal dienen zijn. Om de CO2-uitstoot bij het verbruik aan te pakken, is waterstof de meest interessante oplossing. Bij de omzetting van aardgas naar waterstof kan de CO2 worden afgevangen en onder de zeebodem worden opgeslagen. Met die CO2-opslag hebben we in Noorwegen al vele jaren ervaring. Wij geloven dat waterstof een belangrijk onderdeel zal zijn van een schone energiemix, en met grootschalige waterstofprojecten als H-vision kunnen meters gemaakt wordenEquinor is betrokken bij verschillende waterstofprojecten in het VK en op het Europese continent. De doelstelling van H-vision sluit naadloos aan bij onze visie op een klimaatneutrale toekomst en daarom werken wij samen met andere partners om dit project een gezonde toekomst te geven."

www.equinor.com

Steinar Eikaas


Jan Willem van Hoogstraten

CEO EBN BV

EBN participeert voor 40% in alle olie- en gaswinning in Nederland en voelt zich vanuit die positie als publieke partij verantwoordelijk voor het verduurzamen van de huidige met name fossiele gaswaardeketen. Daarvoor is het in eerste instantie nodig dat er op nationale schaal ingezet wordt op het terugdringen van het energiegebruik, het verhogen van de efficiency van processen en een snelle toename van de inzet van duurzame energiebronnen. EBN werkt daar aan mee door vanuit de kennis van de ondergrond en ervaring met publiek private samenwerking bij te dragen aan de versnelde toepassing van geothermie. Verder verkent EBN mogelijkheden om bij te dragen aan een verhoging van de groen gasproductie en mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie van een waterstofsysteem inclusief de mogelijke opslag van waterstof in uit geproduceerde gasvelden. Met deze opties alleen zullen we de CO2 emissies echter niet snel genoeg naar beneden kunnen brengen, zeker niet als de doelstelling voor 2030 naar 55% gaat. Daarom zet EBN zich onder ander via het Porthos project ook in voor de ontwikkeling van CCUS en de optimale inzet van de offshore assets voor de uitrol van CCS. H-vision is in dit kader voor Nederland een heel belangrijk project, ten eerst omdat met H-vision snel een forse CO2 emissiereductie in de industrie kan worden gerealiseerd maar ook, wellicht op de wat langere termijn, omdat H-vision een bijdrage kan leveren aan de realisatie van een waterstofsysteem in de Rotterdamse havens waar groene en blauwe waterstof op aan kan haken.

www.ebn.nl

Jan Willem van Hoogstraten


Helmie Botter

Managing Business Development Hydrogen Gasunie

Een aanzienlijk deel van onze toekomstige energievoorziening zal bestaan uit duurzame gassen. Wij geloven dat waterstof daarbij een belangrijke rol gaat spelen. Waterstof kunnen we door de bestaande infrastructuur zeer efficiënt transporteren en opslaan. Met een landelijk dekkend waterstofnetwerk zal Gasunie aanbieders en afnemers verbinden. Om in de nabije toekomst al CO2 te reduceren kan eerst blauwe waterstof ingezet worden, waarbij we tegelijkertijd grootschalig hernieuwbare waterstof gaan ontwikkelen. Als pionierend blauwe waterstofproject is H-vision een belangrijke bruggenbouwer.”

www.gasunie.nl

Helmie Botter


Floris Mackor

Managing Director Air Liquide Industrie BV 

“Het is de ambitie van Air Liquide om toonaangevend te zijn in verduurzaming en productie van industriële gassen en hiermee bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Eind november 2018 maakte Air Liquide de ambitie en doelen voor 2025 bekend. Met een global benadering neemt de groep actieve maatregelen om met duurzame, koolstofarme oplossingen de klimaatdoelen te realiseren. De deelname aan het project H-vision sluit hier naadloos op aan.”

www.airliquide.com

Floris Mackor