Snel, grote hoeveelheden CO-2 reduceren met waterstof

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor 2030  moet de uitstoot van broeikassen 49% lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ambitieus, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-arme waterstof van H-vision biedt hiervoor een unieke oplossing. Niet alleen kan de waterstof worden gebruikt als brandstof in de industrie, de energiedrager wordt gemaakt uit voornamelijk raffinaderij restgassen, aangevuld met aardgas. De waterstof van H-vision komt daarom tijdig beschikbaar in de volumes die de industrie nodig heeft. Een breed samenwerkingsverband van partijen gaat dit mogelijk maken.

De industrie

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor 2030  moet de uitstoot van broeikassen 49% lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ambitieus, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-arme waterstof van H-vision biedt hiervoor een unieke oplossing. Niet alleen kan de waterstof worden gebruikt als brandstof in de industrie, de energiedrager wordt gemaakt uit voornamelijk raffinaderij restgassen, aangevuld met aardgas. De waterstof van H-vision komt daarom tijdig beschikbaar in de volumes die de industrie nodig heeft. Een breed samenwerkingsverband van partijen gaat dit mogelijk maken.

H-vision

H-vision werkt hiervoor aan de komst van waterstoffabrieken om de industrie van koolstofarme waterstof te voorzien. Het gaat hier om een unieke samenwerking binnen de gehele keten, met onder andere drie raffinaderijen, de elektriciteitssector en een aantal kennispartners die ervoor zorgen dat de ontwikkeling versnelt.

Het concept 

De waterstof van H-vision wordt voor 90% gemaakt uit raffinage restgassen, aangevuld met 10% aardgas. Bij de productie wordt de CO2 meteen afgevangen. Het transporteren en onderzees opslaan van de CO2 kan vervolgens worden uitgevoerd door het project Porthos. Met raffinaderij restgassen als voornaamste basis kunnen snel forse volumes waterstof worden geproduceerd, hiermee wordt dus een aanzienlijke COreductie behaald.  Die grote waterstofvolumes zijn in de industrie nodig voor het maken van veel warmte voor het maken van producten en elektriciteit. Met het op gang brengen van de keten in Rotterdam geeft het project H-vision een belangrijke impuls aan de vorming van Rotterdam als internationaal waterstofknooppunt.

Een bewezen technologie met snel resultaat

De waterstof van H-vision is gebaseerd op bewezen technologie en is niet afhankelijk van de opwekking van duurzame elektriciteit. De inzet van de waterstof van H-vision is een stimulans voor de energietransitie en een sterke basis voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030.

Visie

Waterstof is één van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Wat is de visie van de partners van H-vision op waterstofoplossingen voor de industrie? Hoe zien zij de ontwikkeling, de planning en de introductie? In het kort…

Het Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius, met 1.5 graad als streefwaarde. Nederland vertaalde deze doelstelling in een reductie van broeikasgassen van 49% in 2030. De Europese Unie stelde aanvankelijk als doel minimaal 40% minder CO2 uitstoot in 2030, maar koerst nu af op een reductie van 55% ten opzichte van 1990. Dit is ambitieus maar noodzakelijk om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. Inspanningen zijn er op gericht dat CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, rond 2050 een basisfunctie heeft. 

We hebben haast

Overschakeling naar die CO2-vrije waterstof op industriële schaal duurt in onze visie nog enkele decennia. Tegelijkertijd is er haast. Er liggen belangrijke klimaatafspraken om de opwarming van de aarde tijdig tegen te gaan en het koolstofbudget in de atmosfeer is beperkt.

Forse CO2 reductie met blauwe waterstof

Een oplossing om een forse reductie van broeikasgassen voor 2030 te realiseren, is het gebruik van CO2-arme waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. 

Uitermate geschikt voor hoge temperaturen

Deze koolstofarme waterstof is uitermate geschikt in de rol van brandstof voor het opwekken van hoge temperaturen die de procesindustrie nodig heeft om producten te kunnen maken. Ook is het een sterke basis voor de constante en flexibele toevoer van energie in het energiesysteem. Hiermee wordt bedoeld het regelbaar vermogen voor zowel warmte als elektriciteit.


alice-2-kader-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Program Director Climate Program

Wat is de ambitie van H-vision?

'Samen een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelen door de CO2 uitstoot van de industrie fors terug te brengen, dat is onze ambitie!'

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening
Home

Weinig geschikte alternatieven

Er zijn weinig geschikte alternatieven voor deze waterstof. Om dergelijke hoge temperaturen op te wekken is elektrificatie ontoereikend. Daarnaast is er ook onvoldoende capaciteit van zonne- en windenergie beschikbaar. Ook zijn de opties voor regelbaar vermogen om elektriciteit op te wekken gering.

Blauw en groen naast elkaar ontwikkelen

Beide waterstoffen, blauw en groen, zullen op weg naar een nieuw duurzaam energiesysteem naast elkaar worden ontwikkeld en gebruikt. Gezien de zuiverheid van bijna 100% kan CO2-vrije waterstof in eerste instantie beter worden ingezet als grondstof in de chemie, voor mobiliteitstoepassingen en voor de productie van schone brandstoffen (ontzwaveling). 

Zonder blauwe waterstof klimaatdoelen industrie onhaalbaar 

Pas bij grote beschikbaarheden en overschot aan CO2-vrije waterstof kan worden overwogen om deze te verbranden voor warmte- en elektriciteitsopwekking.
Zonder de inzet van CO2-arme waterstof als brandstof in de industrie lijken de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.

Visie

Waterstof is één van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Wat is de visie van de partners van H-vision op waterstofoplossingen voor de industrie? Hoe zien zij de ontwikkeling, de planning en de introductie? In het kort…

Het Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius, met 1.5 graad als streefwaarde. Nederland vertaalde deze doelstelling in een reductie van broeikasgassen van 49% in 2030. De Europese Unie stelde aanvankelijk als doel minimaal 40% minder CO2 uitstoot in 2030, maar koerst nu af op een reductie van 55% ten opzichte van 1990. Dit is ambitieus maar noodzakelijk om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. Inspanningen zijn er op gericht dat CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, rond 2050 een basisfunctie heeft. 

We hebben haast

Overschakeling naar die CO2-vrije waterstof op industriële schaal duurt in onze visie nog enkele decennia. Tegelijkertijd is er haast. Er liggen belangrijke klimaatafspraken om de opwarming van de aarde tijdig tegen te gaan en het koolstofbudget in de atmosfeer is beperkt.

Forse CO2 reductie met blauwe waterstof

Een oplossing om een forse reductie van broeikasgassen voor 2030 te realiseren, is het gebruik van CO2-arme waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. 

Uitermate geschikt voor hoge temperaturen

Deze koolstofarme waterstof is uitermate geschikt in de rol van brandstof voor het opwekken van hoge temperaturen die de procesindustrie nodig heeft om producten te kunnen maken. Ook is het een sterke basis voor de constante en flexibele toevoer van energie in het energiesysteem. Hiermee wordt bedoeld het regelbaar vermogen voor zowel warmte als elektriciteit.


alice-2-kader-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Program Director Climate Program

Wat is de ambitie van H-vision?

'Samen een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelen door de CO2 uitstoot van de industrie fors terug te brengen, dat is onze ambitie!'

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening
Home

Weinig geschikte alternatieven

Er zijn weinig geschikte alternatieven voor deze waterstof. Om dergelijke hoge temperaturen op te wekken is elektrificatie ontoereikend. Daarnaast is er ook onvoldoende capaciteit van zonne- en windenergie beschikbaar. Ook zijn de opties voor regelbaar vermogen om elektriciteit op te wekken gering.

Blauw en groen naast elkaar ontwikkelen

Beide waterstoffen, blauw en groen, zullen op weg naar een nieuw duurzaam energiesysteem naast elkaar worden ontwikkeld en gebruikt. Gezien de zuiverheid van bijna 100% kan CO2-vrije waterstof in eerste instantie beter worden ingezet als grondstof in de chemie, voor mobiliteitstoepassingen en voor de productie van schone brandstoffen (ontzwaveling). 

Zonder blauwe waterstof klimaatdoelen industrie onhaalbaar 

Pas bij grote beschikbaarheden en overschot aan CO2-vrije waterstof kan worden overwogen om deze te verbranden voor warmte- en elektriciteitsopwekking.
Zonder de inzet van CO2-arme waterstof als brandstof in de industrie lijken de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.

Gefaseerde aanpak

In de eerste fase van het project mikt H-vision op een regionaal netwerk tussen productielocaties en afnemers. De infrastructuur wordt zodanig ingericht dat er ook ruimte is voor nieuwe afnemers. In de huidige scope van het project wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van het opnemen van een unit om de zuiverheid van de H-vision waterstof verder te verhogen tot de kwaliteit van CO2-vrije waterstof. Zo kan H-vision aan een bredere kring afnemers leveren en als back-up dienen voor de infrastructuur die is aangesloten op de conversieparken in de haven van Rotterdam waar de energiedrager via elektrolyse uit water wordt gemaakt. Op termijn wordt daarom ook een verdere integratie met de aangekondigde waterstofbackbone door de haven voorzien.

Voortgang

Het H-vision project maakt een goede voortgang. In 2020 is een verdere concretiseringsslag uitgevoerd op het vlak van onder andere technologie, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking. H-vision kan rekenen op brede steun, van het kabinet, gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Europese Commissie en kennisinstituten. Het concept van waterstof als brandstof voor de industrie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen.

De regelgeving

Tot dusver blijft regelgeving echter achter, aangezien er geen ondersteuning bestaat voor waterstof in de vorm van brandstof. Dat is een manco in de beschikbare beleidsinstrumenten. Hierover moet snel duidelijkheid komen. 

Aandeel H-vision

De landelijke opgave van de industrie is 14,3 megaton CO2-reductie per jaar. H-vision levert aan CO2-besparing bijna 20% van de gehele industrieopgave (2.7 vs 14,3 Mt). De eerste fabriek levert een CO2-reductie op van jaarlijks 1,3 miljoen ton, oplopend tot 2,7 miljoen ton met de tweede fabriek. 


Update: 
H-vision in 3 minuten 

25-01-2022

H-vision presenteert zich op de World Hydrogen Summit 2022

De World Hydrogen Summit in Rotterdam is uitgesteld en vindt nu plaats van 9 tot 11 mei 2022. Wij presenteren H-vision met een sterk team en gaan graag de dialoog aan. We hopen je daar te ontmoeten!

H-vision presenteert zich op de World Hydrogen Summit 2022

De waterstof van H-vision is gebaseerd op een bewezen technologie en kan hierdoor voor 2030 op industriƫle schaal geproduceerd worden.


H-vision in cijfers

CO2 uitstoot in Rotterdam

Het Rotterdams Klimaat Akkoord wil binnen vier jaar een trendbreuk realiseren in de CO2-uitstoot: van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling. Als alle plannen worden gerealiseerd is de CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent gereduceerd t.o.v. 2017. In cijfers: Rotterdam stootte in 2017 31,2 megaton COuit. Dat moet in 2030 gereduceerd zijn tot 11,8 megaton COeen besparing van bijna 20 megaton CO2 per jaar.

Capaciteit waterstoffabrieken

Eerste fabriek circa 750 MW (eind 2026 gereed). Een volgende waterstoffabriek kan de totale capaciteit op ruim 1500 MW of meer brengen.

 


H-vision partners