Snel, grote hoeveelheden CO-2 reduceren met waterstof

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor 2030  moet de uitstoot van broeikassen 49% lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ambitieus, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-arme waterstof van H-vision biedt hiervoor een unieke oplossing. Niet alleen kan de waterstof worden gebruikt als brandstof in de industrie, de energiedrager wordt gemaakt uit voornamelijk raffinaderij restgassen, aangevuld met aardgas. De waterstof van H-vision komt daarom tijdig beschikbaar in de volumes die de industrie nodig heeft. Een breed samenwerkingsverband van partijen gaat dit mogelijk maken.

De industrie

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor 2030  moet de uitstoot van broeikassen 49% lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ambitieus, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-arme waterstof van H-vision biedt hiervoor een unieke oplossing. Niet alleen kan de waterstof worden gebruikt als brandstof in de industrie, de energiedrager wordt gemaakt uit voornamelijk raffinaderij restgassen, aangevuld met aardgas. De waterstof van H-vision komt daarom tijdig beschikbaar in de volumes die de industrie nodig heeft. Een breed samenwerkingsverband van partijen gaat dit mogelijk maken.

H-vision

H-vision werkt hiervoor aan de komst van waterstoffabrieken om de industrie van koolstofarme waterstof te voorzien. Het gaat hier om een unieke samenwerking binnen de gehele keten, met onder andere drie raffinaderijen, de elektriciteitssector en een aantal kennispartners die ervoor zorgen dat de ontwikkeling versnelt.

Het concept 

De waterstof van H-vision wordt voor 90% gemaakt uit raffinage restgassen, aangevuld met 10% aardgas. Bij de productie wordt de CO2 meteen afgevangen. Het transporteren en onderzees opslaan van de CO2 kan vervolgens worden uitgevoerd door het project Porthos. Met raffinaderij restgassen als voornaamste basis kunnen snel forse volumes waterstof worden geproduceerd, hiermee wordt dus een aanzienlijke COreductie behaald.  Die grote waterstofvolumes zijn in de industrie nodig voor het maken van veel warmte voor het maken van producten en elektriciteit. Met het op gang brengen van de keten in Rotterdam geeft het project H-vision een belangrijke impuls aan de vorming van Rotterdam als internationaal waterstofknooppunt.

Een bewezen technologie met snel resultaat

De waterstof van H-vision is gebaseerd op bewezen technologie en is niet afhankelijk van de opwekking van duurzame elektriciteit. De inzet van de waterstof van H-vision is een stimulans voor de energietransitie en een sterke basis voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030.

Gefaseerde aanpak

In de eerste fase van het project mikt H-vision op een regionaal netwerk tussen productielocaties en afnemers. De infrastructuur wordt zodanig ingericht dat er ook ruimte is voor nieuwe afnemers. In de huidige scope van het project wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van het opnemen van een unit om de zuiverheid van de H-vision waterstof verder te verhogen tot de kwaliteit van CO2-vrije waterstof. Zo kan H-vision aan een bredere kring afnemers leveren en als back-up dienen voor de infrastructuur die is aangesloten op de conversieparken in de haven van Rotterdam waar de energiedrager via elektrolyse uit water wordt gemaakt. Op termijn wordt daarom ook een verdere integratie met de aangekondigde waterstofbackbone door de haven voorzien.

Voortgang

Het H-vision project maakt een goede voortgang. In 2020 is een verdere concretiseringsslag uitgevoerd op het vlak van onder andere technologie, inpassing in het industriecluster, benodigde infrastructuur en financiële uitwerking. H-vision kan rekenen op brede steun, van het kabinet, gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Europese Commissie en kennisinstituten. Het concept van waterstof als brandstof voor de industrie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen.

De regelgeving

Tot dusver blijft regelgeving echter achter, aangezien er geen ondersteuning bestaat voor waterstof in de vorm van brandstof. Dat is een manco in de beschikbare beleidsinstrumenten. Hierover moet snel duidelijkheid komen. 

Aandeel H-vision

De landelijke opgave van de industrie is 14,3 megaton CO2-reductie per jaar. H-vision levert aan CO2-besparing bijna 20% van de gehele industrieopgave (2.7 vs 14,3 Mt). De eerste fabriek levert een CO2-reductie op van jaarlijks 1,3 miljoen ton, oplopend tot 2,7 miljoen ton met de tweede fabriek. 


Update: 
H-vision in 3 minuten 


Blauwe waterstof voor de industrie


De waterstof van H-vision is gebaseerd op een bewezen technologie en kan hierdoor voor 2030 op industriële schaal geproduceerd worden.
09-07-2021

Kabinet moet bindende maatwerkafspraken maken met industrie over CO2-uitstoot

Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) willen dat de regering meer maatwerk gaat leveren bij het reduceren van de CO2-uitstoot van de industrie.

Kabinet moet bindende maatwerkafspraken maken met industrie over CO2-uitstoot

H-vision in cijfers

CO2 uitstoot in Rotterdam

Het Rotterdams Klimaat Akkoord wil binnen vier jaar een trendbreuk realiseren in de CO2-uitstoot: van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling. Als alle plannen worden gerealiseerd is de CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent gereduceerd t.o.v. 2017. In cijfers: Rotterdam stootte in 2017 31,2 megaton COuit. Dat moet in 2030 gereduceerd zijn tot 11,8 megaton COeen besparing van bijna 20 megaton CO2 per jaar.

Capaciteit waterstoffabrieken

Eerste fabriek circa 750 MW (eind 2026 gereed). Een volgende waterstoffabriek kan de totale capaciteit op ruim 1500 MW of meer brengen.

 


H-vision partners