Snel, grote hoeveelheden CO-2 reduceren met waterstof

De industrie heeft de opdracht om de CO2 uitstoot sterk te verminderen om de aarde te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze opdracht wordt heel serieus genomen en partijen werken hard aan verschillende innovatieve oplossingen. H-vision is één van de oplossingen en een realistische mogelijkheid om de ambitieuze klimaatdoelen te halen. Wat is de kracht van dit project? Hoe zien de partners binnen het project de ontwikkeling, de planning en de introductie?

Het Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graad als streefwaarde. Nederland vertaalde deze doelstelling in een reductie van broeikasgassen van 49% in 2030. De Europese Unie stelde aanvankelijk als doel minimaal 40% minder CO2 uitstoot in 2030, maar koerst nu af op een reductie van 55% ten opzichte van 1990. Dit is ambitieus maar noodzakelijk om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen

Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. Inspanningen zijn er op gericht dat CO2-vrije waterstof, ook wel groene waterstof genoemd, rond 2050 een basisfunctie heeft.

We hebben haast

Overschakeling naar die CO2-vrije groene waterstof op industriële schaal duurt in onze visie nog enkele decennia. Tegelijkertijd hebben wij haast. De tijd dringt en de introductie en implementatie van nieuwe technische oplossingen vraagt tijd. Met H-vision kunnen wij de CO2 uitstoot al vóór 2030 fors verminderen, zonder beslag te leggen op de nog beperkt beschikbare groene stroom en zonder het elektriciteitsnet verder te belasten. Dat is goed nieuws. Daarmee kunnen wij daadwerkelijk de noodzakelijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen.

Snel grote hoeveelheden COreduceren met de oplossing van H-vision

Met H-vision kunnen wij snel grote hoeveelheden CO2 reduceren. Dat doen wij met restgassen uit de industrie. Restgassen zijn een bijproduct uit het industriële proces en zijn van groot belang voor het opwekken van warmte in industriële processen. Een andere nuttige toepassing is er over het algemeen niet. Bij raffinaderijen, maar ook bij chemische fabrieken, worden restgassen, ook wel raffinagegassen genoemd, nu rechtstreeks ingezet om warmte op hoge temperaturen op te wekken. Bij die opwek komt de CO2 uit de restgassen in de atmosfeer terecht. Door eerst koolstofarme waterstof van deze restgassen te maken en deze waterstof vervolgens te gebruiken voor de productie van hoge temperatuur warmte in raffinaderijen en chemische fabrieken kan de CO2-uitstoot fors naar beneden worden gebracht.

Het hele proces

H-vision wordt in eerste instantie ingezet bij raffinaderijen. De afgevangen restgassen uit de raffinage worden via een pijpleiding getransporteerd naar een centrale fabriek waar ze worden gebruikt om er koolstofarme waterstof van te maken. Deze gaat vervolgens weer terug naar de raffinaderijen om te worden gebruikt als brandstof om er hoge temperatuurwarmte mee op te wekken. De CO2 die tijdens de productie van de waterstof ontstaat wordt direct afgevangen en daarna getransporteerd naar lege gasvelden onder de Noordzee om daar opgeslagen te worden (CCS), of kan op termijn worden omgevormd tot een bouwsteen voor basischemicaliën, zoals methanol (CCU).

Een bewezen technologie en weinig geschikte alternatieven

De waterstof van H-vision is gebaseerd op bewezen technologie en is niet afhankelijk van de opwekking van duurzame elektriciteit. Er zijn weinig geschikte alternatieven voor deze waterstof. Om dergelijke hoge temperaturen op te wekken is elektrificatie ontoereikend. Daarnaast is er ook onvoldoende capaciteit van zon- en windenergie beschikbaar.

Verschillende oplossingen naast elkaar ontwikkelen

Beide oplossingen, zowel de oplossing van H-vision als de inzet van groene waterstof zullen op weg naar een nieuw duurzaam energiesysteem naast elkaar moeten worden ontwikkeld en gebruikt. Gezien de zuiverheid van bijna 100% kan CO2-vrije, groene waterstof, in eerste instantie beter worden ingezet als grondstof in de chemie, voor mobiliteitstoepassingen en voor de productie van schone brandstoffen (ontzwaveling).

Zonder een snelle oplossing zijn de klimaatdoelen voor de industrie onhaalbaar

Pas bij grote beschikbaarheden en overschot aan CO2-vrije waterstof kan worden overwogen om deze te verbranden voor warmte- en elektriciteitsopwekking. Zonder de inzet van CO2-arme waterstof als brandstof in de industrie lijken de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.

Planning en introductie

Het project ligt op schema en bevindt zich momenteel in de pre-FEED fase, dat zich richt op onder meer het ontwerp en de locatie van de fabrieken. In de verschillende waterstofvisies van de gemeente, provincie, kabinet, en de Europese Commissie krijgt H-vision flinke steun. Het laatste IPCC rapport onderstreept de noodzaak om snel effectieve maatregelen te nemen.

De regelgeving, de planning en de start

Het project ligt op schema en bevindt zich momenteel in de pre-FEED fase, dat zich richt op onder meer het ontwerp en de locatie van de fabrieken. In de verschillende waterstofvisies van de gemeente, provincie, kabinet, en de Europese Commissie krijgt H-vision flinke steun.

Tot dusver bleef regelgeving achter, er bestond geen ondersteuning terwijl dit soort ‘first of a kind’ projecten een groot investeringsrisico kent en behoefte heeft aan een vangnet.

Gelukkig is er goed nieuws. In het onlangs verschenen voorlopige PBL advies over SDE++ 2022 is een categorie voor waterstof gemaakt van restgassen opgenomen. Dit is een grote mijlpaal, die de weg opent naar een enorm CO2 reductiepotentieel bij de industrie.

Deze regeling bevordert de ontwikkeling van projecten zoals H-vision aanzienlijk. Het wachten is nu op de verdere details voor deze categorie, om de impact op de financiële haalbaarheid te kunnen doorrekenen.

Tot slot iets heel belangrijks!

We hebben nog niets gezegd over de maatschappelijke meerwaarde van het concept en de toekomstbestendigheid. Want ook wanneer de industrie, de raffinage maar ook de chemische industrie theoretisch gezien 100% geëlektrificeerd zou zijn, blijven er restgassen bestaan waar een oplossing voor gevonden moet worden. Dat geldt ook wanneer een grondstoffentransitie plaatsvindt en er biogene grondstoffen gebruikt worden. De CO2 uit de restgassen komt dan nog steeds in de atmosfeer terecht. H- vision biedt ook hiervoor de oplossing, door ook die restgassen in koolstofarme waterstof om te zetten. Dat maakt het H-vision concept dus echt uniek.


Update: 
H-vision in 3 minuten 

01-06-2022

Video: koolstofarme waterstof voor moeilijk te verduurzamen industrieën

H-vision op de World Hydrogen Summit 2022 Rotterdam. Kijk hier de video van het panelgesprek...

Video: koolstofarme waterstof voor moeilijk te verduurzamen industrieën

De waterstof van H-vision is gebaseerd op een bewezen technologie en kan
hierdoor voor 2030 op industriële schaal geproduceerd worden.


Wat maakt H-vision zo bijzonder?

Elf grote partijen uit het havenindustriegebied van Rotterdam hebben samen met een aantal kennispartners de handen ineen geslagen om een innovatieve oplossing te ontwikkelen waarmee zij snel, grote hoeveelheden CO2 kunnen reduceren. Air Liquide, BP, Deltalinqs, EBN, Equinor, ExxonMobil, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, ONYX Power, Shell, en Koninklijke Vopak vertegenwoordigen samen de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik. De partners brengen vraag en aanbod van koolstofarme waterstof bij elkaar door deze tegelijk te ontwikkelen. Zo nemen zij de onzekerheid weg over het kip/ei-dilemma van wel of geen aanbod van waterstof versus wel of geen vraag die nu een succesvolle transitie naar waterstof in de weg staat. Zij willen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen en zij zijn ervan overtuigd dat dit met H-vision ook echt kan.

 

 


H-vision partners