Opinie


Bianca Boverhoff

Projectleider Communicatie & Stakeholder Engagement H-vision

1. Wat is stakeholder engagement en waarom is dit zo belangrijk?

Stakeholder engagement is een proactieve aanpak gebaseerd op oprechte interesse in de belangen van alle stakeholders en transparantie over de eigen belangen. Het zorgt voor een vroege, proactieve en constructieve dialoog met relevante stakeholders. Op deze manier ontstaat er een op vertrouwen gebaseerde, langdurige relatie die cruciaal is voor de implementatiefase van het project. Het vergroot de kans op uitkomsten waarbij ieders belang wordt gediend en draagt bij aan het binnen budget en planning realiseren van het project.

Er zijn een aantal trends in de samenleving die impact hebben op onze manier van werken. Er is minder vertrouwen in grote organisaties, respect voor instituties en gezag is niet meer vanzelfsprekend. De kracht en snelheid van social media is enorm. De opkomst van 'alternatieve' feiten en eigen waarheden maken een gezamelijk beeld lastig. De roep om transparantie van bedrijven en instituties is groot. Verder is er de tendens dat stakeholders betrokken willen worden bij projecten in hun omgeving of zelfs mede-eigenaar willen zijn, bijvoorbeeld als het om duurzame energieopwekking gaat.

Als initiatiefnemer van een project betekent dit dat je je daartoe te verhouden hebt, of dat nu in een industriële omgeving plaatsvindt - zoals H-vision, in de gebouwde stedelijke omgeving als het om warmtetransitie gaat, of om de huisvesting van asielzoekers. Belanghebbenden willen gehoord worden, ze willen betrokken zijn, hun mening kunnen geven, een 'say' hebben. We moeten erkennen dat we de omgeving nodig hebben en nadenken op welke manier wij hen betrekken. In de nieuwe Omgevingswet wordt bij de toekenning van vergunningen 'participatie' een belangrijke pijler. Dat vraagt een andere manier van denken en werken met zijn allen. Ook voor een project als H-vision. Het goede nieuws is, dat als je dit op de juiste manier weet vorm te geven, het ook lukt om je project binnen planning en budget én met draagvlak te realiseren. Vaak wordt je eigen oorspronkelijke plan er ook nog kwalitatief beter van. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten, er zijn goede voorbeelden van beschikbaar.

2. Wat is het grootste misverstand over H-vision?

Dat inzetten op toepassing van blauwe waterstof remmend werkt voor de ontwikkeling van groene waterstof. Vaak wordt de vraag gesteld 'waarom niet meteen inzetten op toepassing van groene waterstof?' Dit vanuit de veronderstelling dat daarmee het gebruik van fossiele grondstoffen / de fossiele industrie onnodig lang in stand gehouden wordt, in plaats van dat er transitie plaatsvindt.

Waterstof gaat een belangrijke systeemrol vervullen in een klimaatneutrale energievoorziening. Inspanning zijn erop gericht dat groene waterstof rond 2050 een basisfunctie heeft. Overschakeling naar groene waterstof op industriële schaal duurt echter nog decennia, gegeven het groeitempo van groene stroom en de benodigde schaalsprong in electrolysers. Tegelijktijd is er haast. Er liggen belangrijke klimaatafspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het koolstofbudget in de atmosfeer is beperkt. Door de toepassing van blauwe waterstof is de industrie in staat snel en veel CO2 te reduceren. De blauwe waterstof van H-vision wordt gemaakt met een uniek procedé waarbij de waterstof voor circa 90% gemaakt wordt uit raffinagegassen, aangevuld met aardgas. Doordat H-vision zowel waterstof produceert en levert én tegelijkertijd substantiële vraag creëert, draagt het bij aan het op gang brengen van de waterstofketen. Het betekent ook dat de industrie op korte termijn technische aanpassingen kan doorvoeren, zoals aan fornuizen en dus vroegtijdig is voorbereid op een veel bredere waterstofeconomie . Al met al dus een enorm belangrijke transitiestap.

3. Welke thema's staan nu op de agenda bij elk gesprek?

In deze projectfase staat het aanscherpen en dichten van de businesscase centraal. Dat betekent dat we op dit moment vooral focussen op stakeholders die daaraan kunnen bijdragen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor financiële support van de Europese en Nederlandse overheid. Tegelijkertijd zijn we ook in gesprek met potentiële extra afnemers voor blauwe waterstof. Daarnaast spreken we met een breden range aan stakeholders over het nut, het belang de bijdrage en de rol van blauwe waterstof in de ontwikkeling naar een waterstofeconomie en inpassing in het energiesysteem van de toekomst. Ook zoeken wij de verbinding met andere waterstofinitiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie. In de ontwikkelingsfase van het project zal de focus meer liggen op stakeholders in de directe omgeving van waar het project gerealiseerd gaat worden.

Bianca Boverhoff


alice-krekt-groen-verloop.jpg
Alice Krekt
Deltalinqs - Programmadirecteur Climate Program

Waarom is H-vision zo belangrijk voor Rotterdam?

De industrie van Rotterdam moet de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn fors terugbrengen. De waterstof van H-vision biedt een uitstekende oplossing voor een snelle en aanzienlijke CO2 reductie. Een steun in de rug van de klimaatdoelen. Lees meer..

harro-van-rhee-groen-verloop.jpg
Harro van der Ree
ExxonMobil - EMEA CO2 reduction strategy executive

Welk moment in de nabije toekomst is belangrijk en waarom?

De verkiezingen. Het hele politieke landschap in Nederland kan weer veranderen, waardoor de onzekerheid om te investeren toeneem De onlangs gepubliceerde waterstofvisie van het kabinet bevestigt de rol. 
Lees meer...