Nieuws


28-01-21

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

Persbericht Raad voor de leefomgeving en infrastructuur - 25 januari 2021

Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor is nodig dat de overheid infrastructuur aanlegt, nieuwe technologie financiert en de vraag naar waterstof met maatregelen stimuleert. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie, nam het advies op 25 januari 2021 namens minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Klimaatneutrale waterstof essentieel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening

Door zijn moleculaire structuur is waterstof zeer goed bruikbaar als grondstof voor het vervaardigen van materialen en producten die nu nog worden gemaakt uit aardolie, aardgas en kolen. Bovendien zal in de toekomst het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit sterk toenemen, maar zal elektriciteit niet in alle energiebehoeften kunnen voorzien. Een cruciaal deel van die energiebehoefte zal in Noordwest Europa ingevuld moeten worden met waterstof, omdat het transport daarvan efficiënter is dan van elektriciteit en omdat er periodes zullen zijn waarin te weinig elektriciteit uit wind en zon wordt opgewekt. Daarom is het van groot belang dat de productie en het gebruik van waterstof verder op gang wordt gebracht. Dat moet zodanig gebeuren dat daarbij geen CO2 vrijkomt (klimaatneutraal). Klimaatneutrale waterstof zal op langere termijn op grote schaal worden gemaakt uit groene stroom, maar in de overgangsfase zal het ook nodig zijn om waterstof te maken uit aardgas, waarna de CO2 die daarbij vrijkomt ondergronds wordt opgeslagen.

Actief stimuleren van de vraag naar klimaatneutrale waterstof

Op dit moment is de productie en het gebruik van klimaatneutrale waterstof volstrekt onvoldoende.  De infrastructuur voor het transport, de distributie en de opslag zijn nog niet gereed en de kostprijs van klimaatneutrale waterstof is hoger dan die van waterstof geproduceerd uit aardgas. Investeren in infrastructuur en het stimuleren van de vraag naar klimaatneutrale waterstof heeft daarom prioriteit. Vraagstimulering kan het beste gebeuren door de huidige CO2-uitstoot in Nederland fors extra te beprijzen. Omdat de internationale concurrentiepositie dat op dit moment echter niet mogelijk maakt, zijn voorlopig andere instrumenten nodig, zoals bijmengverplichtingen en fiscale stimulering. De raad adviseert het kabinet om in nauwe samenwerking met Europa en de buurlanden de economische condities voor een klimaatneutrale waterstofmarkt snel te verbeteren.

Nederland heeft een gunstige uitgangspositie

Nederland heeft al een netwerk voor gastransport en –distributie dat goed te gebruiken is voor waterstof alsmede goede mogelijkheden voor de CO2-afvang en -opslag. Nederland beschikt bovendien over relevante kennis en ervaring terwijl ook de Nederlandse industrie een goede uitgangspositie heeft voor een overstap op klimaatneutrale waterstof. Een vooraanstaande positie van Nederland in de internationale waterstofmarkt kan op termijn economisch voordeel opleveren. Technologie die bijdraagt aan dit toekomstig verdienpotentieel dient daarom naar het oordeel van de raad financiële ondersteuning van de overheid te krijgen. Te denken valt aan technologie voor de afvang en opslag van CO2, opslagtechnologie en de productie van brandstoffen op basis van waterstof.

16-12-2020

Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

Op 15 december heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes, een brief aan de kamer gestuurd met als onderwerp 'voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof'.

Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof
23-11-2020

Ondernemende overheid nodig voor slagen transitie

Meer groene investeringen, een effectieve CO2-beprijzing, een ondernemende overheid die niet bang is om fouten te maken, die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven en voor nieuwe energie-infrastructuur…

Ondernemende overheid nodig voor slagen transitie
26-10-2020

Ruben Beens BP: 'Inzet waterstof moet echt sneller!'

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur,…

Ruben Beens BP: 'Inzet waterstof moet echt sneller!'